Badanie wody ze studni przydomowej

 

 

Masz na działce studnię przydomową, ale masz wątpliwości, czy taka woda nadaje się do spożycia? Wykonamy analizę takiej wody. Możesz ją pobrać samodzielnie. Skontaktuj się z nami telefonicznie, a udzielimy Ci informacji, w jaki sposób to zrobić, aby nadawała się do analizy. Możemy też pobrać taką wodę osobiście. Warto zwrócić uwagę na fakt, aby woda z takiej studni była wybierana na bieżąco. Sugerujemy nie pobierać do badań wody ze studni, która stała nieużywana przez kilka miesięcy lub jest świeżo po dezynfekcji.

Wodę ze studni przydomowych na początek warto zbadać pod kątem parametrów takich jak:

 • Bakterie z grupy coli
 • Escherichia coli
 • Enterokoki kałowe
 • Ogólna liczba drobnoustrojów w 22 st. C
 • pH, przewodność, mętność, barwa
 • azotany, azotyny, jon amonowy
 • żelazo, mangan
 • utlenialność
 • twardość
 • chlorki i siarczany

Analizę takiej wody warto poszerzyć o następujące badania fizyko-chemiczne:

 • metale ciężkie (antymon, arsen, bor, chrom, kadm, miedź, nikiel, ołów, selen, glin, sód, srebro, rtęć)
 • pestycydy
 • benzen, chlorek winylu, 1,2-dichloroetan, sumę trichloroetenu i tetrachloroetenu
 • sumę wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym benzopiren
 • fluorki

     wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.