Laboratorium Badań Środowiskowych 

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl  

 

BADANIA ŚCIEKÓW

W ściekach objęte akredytacją i oznaczane są:

- pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych metodą manualną

- pH (pomiar terenowy i w Laboratorium)

- temperatura pobranej próbki (pomiare terenowy)

- stężenie azotu amonowego

- stężenie azotu ogólnego

- stężenie fosforu ogólnego i ortofosforanów

- stężenie siarczanów

- przewodność elektryczna właściwa

- zawiesiny ogólne

- stężenie azotu azotynowego/azotynów

- stężenie azotu azotanowego/azotanów

- biologiczne zapotrzebowanie tlenu BZT-5

- chemiczne zapotrzebowanie tlenu CHZT

- substancje ekstrahujące się eterem naftowym

- stężenie węglowodorów ropopochodnych

- stężenie ogólnego węgla organicznego (OWO)

- stężenie żelaza

- sucha pozostałość, substancje rozpuszczone

- stężenie surfakantów niejonowych SPCN (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)

- stężenie surfakantów anionowych SPCA (substancje powierzchniowo czynne anionowe)

- stężenie chlorków

- stężenie chloru wolnego i ogólnego

- stężenie chromu ogólnego

- stężenie miedzi

- stężenie niklu

- stężenie cynku

- stężenie ołowiu

- stężenie kadmu

 

Zakres i metodyka badawcza poszczególnych badań dostępne są w zakładce PLIKI DO POBRANIA/ZAKRES AKREDYTACJI.